Otwarte:Pn - Pt, 9:00 - 20:00, Sb, 9:00 - 14:00
ul. Oś Królewska lok U10, 02-972 Warszawa
Zadzwoń606 709 018
Godziny pracy pn-pt9:00 - 20:00 (sb do 14:00)
Koszyk 0 items - 0.00zł 0

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
przez Klinikę medycyny estetycznej i kosmetologii „Artismed”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka Artismed Marzena Lorkowska-Precht i Beata Smyk Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 21/25, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000617180, NIP 521-373-49-70, adres e-mail: biuro@artismed.pl, prowadząca Klinikę Medycyny Estetycznej „Artismed” (dalej Klinika lub Usługodawca)podejmuje działania informacyjne i promocyjne dotyczące Kliniki , w tym za pośrednictwem strony internetowej www.artismed.pl, zwanej dalej również „Stroną Internetową Kliniki” oraz przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.
2. Niniejszy dokument, zwany dalej również „Regulaminem” określa zasady świadczenia usług związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi przeprowadzanymi przez Klinikę drogą elektroniczną.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Dla celów realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, dotyczących Kliniki, Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, na rzecz użytkowników Strony internetowej Kliniki oraz osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwanych dalej również „Usługobiorcami”, w zakresie:
1) udostępniania Stronie Internetowej Kliniki informacji o jej działalności oraz zakresie świadczonych usług;
2) umożliwienia Usługobiorcom udziału w poszczególnych przedsięwzięciach, które mogą być realizowane za pośrednictwem Strony internetowej Kliniki, np. Konkursy, akcje promocyjne;
3) umożliwienia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie  informacji handlowych;
4) dostarczenia za pośrednictwem Strony internetowej Kliniki funkcjonalności umożliwiających przeprowadzenie poszczególnych działań które mogą być realizowane na Stronie internetowej Kliniki, w tym m. in. umożliwiających przesyłanie lub pobieranie plików, itp.;
5) wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o charakterze informacyjnym lub marketingowym (Newsletter);
6) umożliwienia kontaktu z Usługodawcą w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej;
2. Usługobiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili wyrażenia zgody na otrzymywanie Newsletter’a lub wysłania formularza kontaktowego. Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje nieodpłatnie.
5. Warunkiem technicznym niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.
6. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
7. W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną(t,j, Dz. U. z 2016 r, poz. 1030). Usługodawca zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
8. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7 powyżej, Usługobiorca powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
9. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych.

III. PLIKI COOKIE

1. Usługodawca posługując się Stroną Internetową Projektu korzysta z technologii pod nazwą „Cookie. Plik Cookie jest informacją, którą serwer sieciowy Usługodawcy wysyła do komputera Usługobiorcy, z chwilą uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Strony Internetowej Projektu.
2. Usługodawca korzysta, bądź może korzystać z następujących plików Cookie: dotyczące sesji – w celu przywoływania zapisanych w pamięci danych technicznych Usługobiorcy podczas korzystania ze Strony oraz przechodzenia na kolejne strony, a także w celu wykorzystania tych danych technicznych do ulepszania sposobu korzystania ze Strony.
3. W celu kontrolowania plików cookie należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności lub bezpieczeństwa przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługodawca.
4. Ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania z Strony przez użytkownika. W przypadku zablokowania przez Usługobiorcę plików Cookie, większość zawartości Strony pozostanie w dalszym ciągu widoczna, jednak niektóre funkcje takie jak np. wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego mogą być niedostępne.
5. Usługodawca nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików Cookie w komputerze użytkownika za pośrednictwem Strony, chyba że pliki te instalowane są na wniosek Usługodawcy i znajdują się pod bezpośrednią kontrolą Usługodawcy, a osoby trzecie nie mają dostępu do nich ani możliwości korzystania z nich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych Polityce Prywatności.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Reklamacje powinny być składane na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: biuro@artismed.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać określenie Usługobiorcy (nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz opis problemu, będącego podstawą zgłoszenia reklamacji.
4. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu rozpoznania reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w tym terminie, Usługodawca poinformuje o tym zgłaszającego reklamację Usługobiorcę, podając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
5. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie internetowej Kliniki.
2. Treść Regulaminu może ulec zmianie jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Usługodawcy, a ponadto zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony internetowej Kliniki, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawców.